عمل ترمیمی بینی

عمل مجدد بینی به منظور بهبود بخشیدن نتیجه‌ی ضعیف عمل پیشین است و می‌توان آن را یکی از دشوارترین جراحی‌های پلاستیک به شمار آورد. عمل ترمیمی بینی دو گونه دارد ؛ در روش اول ، اصلاح کوچکی بر روی نتیجه‌ی قابل قبول به دست آمده صورت می‌گیرد. در این حالت، بیمار از ظاهر کلی بینی راضی است، اما خواهان انجام یک اصلاح کوچک و جزئی است ؛ برای مثال ، برآمدگی بسیار ناچیزی بر روی پل بینی باقی مانده یا بر روی نوک بینی ، لبه‌ ی آشکار کوچکی وجود دارد که باید در عمل دوم رفع شود . این گونه از عمل ترمیمی بینی معمولاً عملی با پیچیدگی کمتر است و بیمار در مجموع از انجام عمل توسط جراح اول رضایت دارد و اعتماد به جراح از میان نرفته است. عموماً بیماران به خاطر چنین اشکال‌های جزئی برآشفته و مضطرب نمی‌شوند .